Kurs og webinar

.........Siden er under konstruksjon..........

To rammeverk


Naturlig selvutvikling

 enkeltmennesket


Organisk ledelse

oppdatering/påfyll for

bedrifts- veilederen, coach'en, HR 

Naturlig selvutvikling

 En virkelig utforskende fordypelse i deg, ditt indre, gjenfinne det du egentlig er, Natur.

Det handler om å lære nytt om seg selv, re-oppdage naturen og naturens lover i deg. Energien som er levende i evig bevegelse. Den som skaper livet i deg,  viser deg den sunne autentiske vei , og åpner for deg samtidig være del av et fellesskap, et hele. økosystemer i økosystemer.

Naturlovene ligger der, bak de konstruerte ubevegelige rigide  regler holdninger normer kulturer vi lever etter.


Dette er ikke terapi, det er selvforskning, sammen med andre. 

Det er for deg som ønsker forandre, være med skape en verden hvor naturen er familie, hvor vi alle er like, hvor de levende verdier overskygger de materielle og økonomiske. 

Deg som ønsker bidra, men hvordan?  føler du har for lite redskap og visdom å gi videre.

Du forstår all forandring starter innefra, og er klar til et modig skifte.

Det er for deg som trenger inspirasjon til hvordan ta bedre vare på deg selv, uselvisk selvisk

Vi vil arrangere webinarer, kurs, samle hubs med utgangspunkt i ulike tema.


Organisk ledelse

For deg som er veileder, coach, HR. Formidler av forandring.

Deg som ønsker gå dypere inn  nye veier som regenerative ledelse, organisk kultur, Systemisk tankegang. 

Med naturen som den viktigste mentor.

Det er tiden for et fundamentalt skifte, det er alle enige om. 

Men det er så lett bare snakke, la seg begeistre der og da. Som regel er det "back to business as usual", når man er tilbake på jobb. Man blir fanget i de gamle forstillinger og vaner. 

Forandring krever virkelig både mot vilje og tålmodighet. Det krever også innsikt, ny viten, og ikke minst krever det at man som både veileder eller leder starter med seg selv, tør forandre hele sin fremtoning. Sine mål. 

Tør se inni seg selv,  møte sine indre hindringer konfrontere eget verdisyn, tankemåte, grunnholdninger. Tør kaste seg ut på forandringens dype vann. 

Stikkord er: Naturens visdom,  gammel filosofi, urfolkenes klokskap, regenerative og systemiske verdier. spirituell innsikt, skaper grunnlaget for organisk ledelse.

Organisk betyr Levende i bevegelse , man søker harmoni isteden for konkurranse som vei til resultat.

I gruppen støtter vi hverandre Utveksler, fornyer, prøver og feiler.

Ønsker du fornyelse,

 gå dypere inn i nye veier som regenerative ledelse, organisk kultur. Systemisk tankegang

 ja, er du på rett plass.